ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ
ਚੁੰਝਾਂ ਡੋਬ ਤਰਦੀਆਂ ਬਤਖ਼ਾਂ
ਚਿੱਟੇ ਖਿੜੇ ਕੰਵਲ

ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਨਨ