ਹਨੇਰਾ ਕਮਰਾ 
ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ 
ਲਿਸ਼ਕੇ ਕੋਕਾ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ