ਅਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ –
ਨੀਲਾ ਅੰਬਰ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ
ਕਲ ਕਲ ਕਰਦਾ ਪਾਣੀ

ਸੰਜੇ ਸਨਨ