ਸ਼ਾਹ ਵੇਲਾ 
ਮੋੜ ਦਿਤੀ ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 
ਵਹਿੰਦੀ ਹਵਾ ਨੇ

ਮਨਦੀਪ ਮਾਨ