ਹਾੜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ
ਢੱਲਦੇ ਸੂਰਜ ਮੂਹਰੋ ਲੰਘੀ
ਤੋਤਿਆ ਦੀ ਡਾਰ

ਤੇਜੀ ਬੇਨੀਪਾਲ