ਹਿਲਣ ਬੇਲਗਾਮ 
ਫੁਲਾਂ ਲਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ 
ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨੇਰ

Shaking vigorously
flower laden branches
storm before the rain

ਮਨਦੀਪ ਮਾਨ