ਆਥਣ ਵੇਲਾ
ਪਾਰਕ ਚ ਸਾਂਤ ਬੈਠੇ
ਕੁੱਤਾ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗ

ਹਰਿੰਦਰ ਅਨਜਾਣ