ਪਾ ਰਹੇ ਮਿੱਟੀ —
ਸਜ ਧਜ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕ
ਫੁੱਲਾਂ ਲੱਦੀ ਪੇਟੀ ਤੇ

ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਰਵੇ