ਸਾਗਰ ਕੰਢਾ-
ਛੱਲ ਨੇ ਮਿਟਾਏ ਰੇਤ ਤੋਂ 
ਲਿਖੇ ਦੋ ਨਾਮ

ਰਘਬੀਰ ਦੇਵਗਨ