ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਦਾ ਪਰਚਾ 
ਕਛ’ਚ ਪਿਆਜ ਰਖ 
ਉਡੀਕ ਤਾਪ ਚੜਨ ਦੀ

ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂਗਟ