ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਚੱਠ
ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ
ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ

ਸੰਜੇ ਸਨਨ