ਨਿੱਖਰੀ ਸ਼ਾਮ 
ਭਮੱਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਝੀਆਂ 
ਕੰਧ ਤੇ ਕਿਰਲੀਆਂ

ਚਰਨ ਗਿੱਲ