ਸਾਗਰ ਕਿਨਾਰਾ–
ਲਹਿਰ ‘ਚ ਆਇਆ ਅਮਲੀ 
ਖਿੜ ਖਿੜ ਹੱਸੇ

ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਰਵੇ