ਤੱਪਦੀ ਦੁਪਹਿਰ
ਔਲੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ
ਕੰਬੇ ਅਮਲੀ

ਲਵਤਾਰ ਸਿੰਘ