ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ
ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਸ਼ਕਣ
ਚੰਨ ਅਤੇ ਸਿਤਾਰੇ

ਹਰਵਿੰਦਰ ਤਤਲਾ