ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਕੰਢਾ
ਹਰਿ ਵੰਗ ਦਾ ਟੋਟਾ 
ਰੇਤ ਤੇ ਲਿਸ਼ਕੇ

ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਨਨ