ਸਾਵਣ ਛਰਾਟੇ
ਕਦੇ ਜਗਿਆ ਕਦੇ ਬੁਝਿਆ
ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਟੂ

ਅਮਰਾਓ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ