ਮੰਗਲਵਾਰ
ਗੁਆਂਢਣ ਤਾਈ ਪਾਵੇ ਮਿੱਠੀ ਰੋਟੀ
ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ

ਤੇਜੀ ਬੇਨੀਪਾਲ