ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬੀ 
ਬਾਪੂ ਦੀ ਮੜ੍ਹੀ ਲਾਗੇ ਖੜੀ
ਇੱਕ ਵਡੇਰੀ ਮਾਈ

ਕ਼ਮਰ ਉਜ਼ ਜ਼ਮਾਨ