ਲੰਮੀ ਔੜ-
ਵੇਲ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ
ਮੁਰਝਾਏ ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ