ਮੀਂਹ ਮਗਰੋਂ
ਨੱਚਦਾ ਹੋਇਆ ਫ਼ੱਕਰ
ਗਾਵੇ ਜੁਗਨੀ

ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ