ਫੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ 
ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੇ ਪੱਤੇ 
ਹਰੇ ਕਚਾਰ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਾਕਿਫ਼