ਸਾਉਣ ਦੀ ਝੜੀ 
ਆਹਾ!ਛਨਕ ਪਈ ਉਸਦੀ ਪਾਇਲ
ਮੀਂਹ ਦੀ ਟਿਪ ਟਿਪ ਨਾਲ

ਮਨਦੀਪ ਮਾਨ