ਪਲ ‘ਚ ਟੁੱਟੀ 
ਪਤੰਗ ਨਾਲੋਂ ਡੋਰ 
ਵਜਿਆ ਤੁਣਕਾ

ਵਿਕੀ ਸੰਧੂ