ਪੁੱਤ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤਾਪ
ਗੁਆਂਢ ਚ ਡਾਕਟਰ 
ਬੈਠੀ ਕਰੇ ਜਾਪੁ

ਸੰਜੇ ਸਨਨ