ਉੱਚੀ ਬੇਰੀ 
ਬੇਰ ਤੋੜਦਿਆਂ
ਝੱਗਾ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ

ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੱਸਲ