ਸ਼ਹਿਰ ਓੁਹੀ
ਬਦਲਿਆ ਜਾਪੇ
ਸੰਮੁਦਰ ਕਿਨਾਰਾ

ਲਵਤਾਰ ਸਿੰਘ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ