ਹਲਕੀ ਫੁਹਾਰ –
ਸੁਹਾਜਣਾ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠ 
ਲਾਵਾਂ ਕੋਇਲ ਦੀ ਸਾਂਗ

ਰੋਜ਼ੀ ਮਾਨ