ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਮਾ –
ਹਾੜ੍ਹ ਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿਚ
ਮਹਿਕੇ ਸਰੂਆ

ਚਰਨਜੀਤ ਜੈਤੋਂ