ਤੀਆਂ
ਮਹਿੰਦੀ ਰੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ
ਝੂਟੇ ਪੀਂਘ

ਤੇਜੀ ਬੇਨੀਪਾਲ