ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ
ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਹਿਰਾਈ
ਘੁਗਰਾਲੀ ਲਟ

ਹਰਿੰਦਰ ਅਨਜਾਣ