ਘਰ ਵੜਦਿਆਂ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ 
ਟੀ.ਵੀ. ‘ਤੇ ਲਾਫਿੰਗ ਬੁੱਧਾ
ਸੱਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵੱਟ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਪੇਰਾ 

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ