ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ –
ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਹੰਝੂ
ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਪੁੱਤ ਦੀ ਫੋਟੋ

ਸੰਜੇ ਸਨਨ