ਬੱਦਲਾਂ ਚੱ ਚੰਨ
ਬੰਦ ਮੁੱਠੀ ਚੋਂ
ਓੁਡਿਆ ਜੁਗਨੂੰ

ਲਵਤਾਰ ਸਿੰਘ