ਚੰਨ ਤੇ ਦਾਗ
ਗੋਰੇ ਮੁਖ ਤੇ ਕਾਲੇ ਛਿੱਟੇ
ਚੁੰਨੀ ਰੰਗਦਿਆ

ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਛੀ