ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਰਾ
ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਬੰਨੀ
ਪੱਲੂ ਨੂੰ ਗੰਢ

ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ