ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਗਜ਼ਲ –
ਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿਚੋਂ 
ਉਠ ਰਿਹਾ ਧੂਆਂ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ