ਸ਼ਵੀਲ –
ਬੁੱਕ ਨਾਲ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇ
ਖਹਿੰਦਾ ਗੜਵੀ ਨਾਲ਼ ਕੋਕਾ

ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਨਨ