ਦਾਲ ਲਾਗੇ ਤਿੜ-ਤਿੜ ਕਰੇ
ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ –
ਸ਼ੁੱਧ ਵੈਸ਼ਨੋ ਢਾਬਾ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਪੇਰਾ 

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ