ਬਾਲ ਚੀਖਿਆ…
ਔਹ ਡਿੱਗੇ ਬੱਦਲ਼
ਔਥੇ, ਝੀਲ ‘ਚ

child screams…
whoa! clouds fell
there, in the lake

बाल चिल्लाया…
वो गिरे बादल
वहाँ, झील में

ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ