ਸਿਖਰ ਦੁਪਿਹਰ-
ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਂਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਢੀ
ਝੋਲੇ ਚੋੰ ਕਿਤਾਬ

ਦੀਪ ਸੋਹਾਜ