ਖੜਸੁੱਕ ਰੁੱਖ
ਮੁੜਕੇ ਚ ਗੜੁਚ ਬਾਪੂ ਤੱਕੇ 
ਅਰਦਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ

ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਮਣ