ਚਿੱਟਾ ਬਗਲਾ
ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ
ਉੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਾਕਿਫ਼ 

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ