ਚਿੱਟਾ ਬਗਲਾ
ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ
ਉੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਾਕਿਫ਼