ਵਗਦੀ ਲੂ 
ਮੁਰਝਾਇਆ ਖਿੜਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ 
ਸੂਹਾ ਫੁੱਲ

ਮਨਦੀਪ ਮਾਨ