ਖਿੜਿਆ ਗੁਲਾਬ
ਘਰ ਦੀ ਚੌਗਾਠ ਨਾਲ ਬੱਨਿਆ
ਬਾਂਦਰ ਵਾਲ਼

ਲਵਤਾਰ ਸਿੰਘ