ਸਿਖਰ ਦੁਪਿਹਰ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਰਕ ਰਹੇ
ਕਾਲੇ ਪਰਛਾਵੇਂ

ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਨਨ