ਬੱਦਲਵਾਈ
ਦੇਖਾਂ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ
ਸੂਰਜ ਦੀ ਉਡੀਕ

clouds
waiting for sun
I look at sky

ਅਵੀ ਜਸਵਾਲ