ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 
ਦੌੜਦੀ ਵਿੱਥ

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾ