ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ –
ਟੌਰੇ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਨੱਚੇ 
ਪੈਂਰੀ ਜਰਕਦੀ ਜੁੱਤੀ

ਸੰਜੇ ਸਨਨ