ਜਾਂਦੀ ਬਹਾਰ –
ਚਿੱਟੇ ਸਰਿਹਾਣੇ ਤੇ
ਟੁੱਟੇ ਵਾਲ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ